புதிய தவக்கால வெளியீடு

சிலுவைப்பாதை சிந்தனைகள் அடங்கிய சிறிய புத்தகம் 26.02.2017 வெளிவருகின்றது. இதனை இத்தாலி தமிழர் ஆன்மீகப்பணியகத்தைச்சார்ந்தசகோதரிகள் ஜெனட், றெஜினா, தீபகலா ஆகியோர் எழுத்துரு தயாரித்திருக்க 
சகோதரர் றெஜி கணனி வடிவமைப்பை செய்திருக்கிறார். 26.02.2017இலிருந்து இவற்றை ஆன்மீகப்பணியகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Contact Info

Via Bari N° 44
90133 Palermo
Italy

+39 3894205524
+39 0915072322