மலைக்கோயில் சிலுவைப்பாதை

02.04.2017 இத்தாலி பலெர்மோவில் 1970 அடிகளுக்கு மேலே அமைந்துள்ள புனித றோசலியாவின் திருத்தலம் நோக்கிய வருடாந்த சிலுவைப்பாதையிலே கடும் மழையினையும் பொருட்படுத்தாமல் இத்தாலி பலெர்மோ ஆன்மீகப்பணியகத்தைச்சார்ந்த இறைமக்கள் கலந்து கொண்டனர். அருட்பணி. றூபன் பெர்னாந்து இந்த சிலுவைப்பாதையினை நெறிப்படுத்தினார்.

   

   

   

 

Contact Info

Via Bari N° 44
90133 Palermo
Italy

+39 3894205524
+39 0915072322